คณะผู้บริหาร

 • คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

  ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  ปัจจุบันคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท Winvestment จำกัด ประธานคณะกรรมการของบริษัท Thai Agro Exchange จำกัด ประธานของบริษัท Patra Porcelain จำกัดและเป็นกรรมการของ The Mall Group

  คุณประดิษฐ์เป็นผู้ที่มีบทบาทหลากหลายในภาคเอกชนของประเทศไทยรวมถึงเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมา 5 สมัยและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

  คุณประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย และปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแฟรงค์ลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • คุณไลโอเนล ลี

  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  ปัจจุบันคุณไลโอเนล ลีดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มของบริษัท Ezra Holdings จำกัดโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการบริหารงานและการดำเนินการของกลุ่มบริษัทรวมถึงการกำหนด การใช้งานกลยุทธ์ทางธุรกิจและนโยบายต่างๆ การตลาดและการเสริมสร้างการเติบโต

  นอกจากนี้แล้วคุณลียังเป็นประธานของบริษัท Triyards Holdings จำกัด เป็นรองประธานของบริษัท EOC จำกัดและเป็นประธานของบริษัท Jit Sun Investments Pte จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว

  คุณไลโอเนล ลีสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก Western Sydney International College

 • คุณเอเดรียน ลี

  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

  คุณเอเดรียน ลี เข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์จากสายงานที่หลากหลายจะช่วยทำให้บริษัทมุ่งหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ คุณเอเดรียน ลี ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Jit Sun Investments Pte จำกัดและทำงานในฐานะผู้บริหารของบริษัทอีกหลายแห่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น บริษัท Interlink Petroleum จำกัด บริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของมุมไบ กลุ่มบริษัท Select และบริษัท Loyz Energy จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน SGX Sesdaq

  นอกเหนือไปจากประสบการณ์การทำงานรวมถึงความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว คุณเอเดรียนยังได้สั่งสมประสบการณ์ทางด้านพลังงาน งานด้านบริการและตลาดการเงินอีกด้วย  อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเอกชนในธุรกิจต่างๆอีกหลายแห่งควบคู่กัน

  คุณเอเดรียน ลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินจากมหาวิทยาลัย Strathclyde เมืองกลาสโกลว์ ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ความสามารถจากการทำงานในหลายๆด้านจากองค์กรต่างๆทั้งในและนอกสิงคโปร์

 • คุณจอห์นสัน ตัน

  กรรมการ

  ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริหารของไรมอน แลนด์ คุณจอห์นสัน ตันมีส่วนช่วยอย่างมากในการกำหนดจริยธรรมองค์กรและวิสัยทัศน์ระยะยาว นอกจากนี้คุณตันยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการตัดสินใจเรื่องการบริหารงานสำคัญและการกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

  ปัจจุบันคุณตันดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท IB Partners Pte จำกัดและเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท Chen Hsong Holdings จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง นอกจากนี้คุณตันยังเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท Triyards Holdings จำกัดอีกด้วย

  คุณตันเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านวาณิชธนกิจทั้งในนิวยอร์ค ฮ่องกงและสิงคโปร์รวมถึงมีบทบาทสำคัญในสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น JP Morgan, UBS Warburg, Macquarie and BNP Paribas Capital (สิงคโปร์) Limited ซึ่งคุณตันเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการเงินในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

  นอกจากนี้คุณตันยังเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทและหน่วยงานของรัฐหลายแห่งทั่วภูมิภาคและเคยเป็นกรรมการอิสระของบริษัท Pacific Internet จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ คุณตันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) รวมถึงเคยได้รับเหรียญทอง Lim Tay Boh และรางวัลจาก NUS Economics Society Book

 • คุณนุช กัลยาวงศา

  กรรมการ

  คุณนุช กัลยาวงศาเป็นผู้ดูแลทีมทรัพยากรบุคคลและการเงินของบริษัท

  คุณนุชเข้าทำงานกับไรมอน แลนด์โดยมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในตำแหน่งที่ต้องใช้ภาวะผู้นำ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้คุณนุชได้ทำงานในตำแหน่งกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชีของกลุ่มบริษัท Thoresen

  คุณนุชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อบริษัทขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง ความเฉียบคมด้านภาวะผู้นำและประสบการณ์ที่กว้างขวางทำให้คุณนุชมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากกับบริษัท

 • คุณสถาพร อมรวรพักตร์

  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

  คุณสถาพร อมรวรพักตร์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านการเงินและการบัญชีรวมถึงการตรวจสอบภายใน

  คุณสถาพรเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท Univentures จำกัด (มหาชน) และบริษัท Mermaid Maritime จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขุดเจาะและบริการวิศวกรรมใต้ทะเลในอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมันนอกชายฝั่ง นอกจากนี้คุณสถาพรยังเคยทำงานกับบริษัท Thoresen Thai Agencies จำกัด (มหาชน) และ PriceWaterHouseCoopers ABAS จำกัดอีกด้วย

  คุณสถาพรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คุณโรแลนด์ ปัง

  กรรมการ

  คุณโรแลนด์ ปัง ทำงานที่บริษัท Thai Prosperity Advisory จำกัด (TPA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแห่งประเทศไทยและองค์กรทางเศรษฐกิจแห่งบรูไนตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2548 โดยที่คุณปังมีหน้าที่ในการจัดการกองทุนหุ้นนอกตลาดที่มีมูลค่าสูงกว่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้คุณปังยังเป็นสมาชิกคนสำคัญของคณะผู้บริหาร TPA ซึ่งให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุนแก่กองทุน ‘หุ้นนอกตลาด’ ทั้งสองกองทุนของประเทศไทย

  ก่อนหน้าที่จะมาทำงานกับ TPA คุณปังเคยทำงานที่ฝ่ายต่างประเทศของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของบรูไนโดยมีหน้าที่ในการค้นหาและวิเคราะห์การลงทุนของต่างช่าติที่จะมีขึ้นในประเทศบรูไนรวมถึงทำงานร่วมกับนักลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้คุณปังยังเคยทำงานกับธนาคารชั้นนำของประเทศบรูไนโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจและดูแลบัญชีให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรของธนาคาร

  คุณปังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics และปริญญาโทด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์

 • คุณกิตติ คชนันทน์

  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  คุณกิตติ คชนันทน์ได้เข้าทำงานกับบริษัทในปี 2547 ในฐานะกรรมการอิสระและสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คุณกิตติเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและมีประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านการเงินกับบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง อาทิ ธนาคารนครหลวง จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ Union Bank of Bangkok Plc.) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ Bankthai Plc.)

  คุณกิตติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย North Texas State และระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ดร. ศิริ การเจริญดี

  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ดร. ศิริ การเจริญดีเป็นกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โพสต์ พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการคณะกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ก่อนหน้านี้ ดร. ศิริ เคยเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการผู้อำนวยการของธนาคารทหารไทย

  ดร. ศิริสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐมิติและการวิจัยดำเนินงาน จากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์สาขาสถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเงินจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (AMP Degree) จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของไรมอน แลนด์ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาและแนะนำคณะผู้บริหารไปสู่การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

  ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  ปัจจุบันคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท Winvestment จำกัด ประธานคณะกรรมการของบริษัท Thai Agro Exchange จำกัด ประธานของบริษัท Patra Porcelain จำกัดและเป็นกรรมการของ The Mall Group

  คุณประดิษฐ์เป็นผู้ที่มีบทบาทหลากหลายในภาคเอกชนของประเทศไทยรวมถึงเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมา 5 สมัยและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

  คุณประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย และปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแฟรงค์ลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • คุณไลโอเนล ลี

  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  ปัจจุบันคุณไลโอเนล ลีดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มของบริษัท Ezra Holdings จำกัดโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการบริหารงานและการดำเนินการของกลุ่มบริษัทรวมถึงการกำหนด การใช้งานกลยุทธ์ทางธุรกิจและนโยบายต่างๆ การตลาดและการเสริมสร้างการเติบโต

  นอกจากนี้แล้วคุณลียังเป็นประธานของบริษัท Triyards Holdings จำกัด เป็นรองประธานของบริษัท EOC จำกัดและเป็นประธานของบริษัท Jit Sun Investments Pte จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว

  คุณไลโอเนล ลีสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก Western Sydney International College

 • คุณเอเดรียน ลี

  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

  คุณเอเดรียน ลี เข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์จากสายงานที่หลากหลายจะช่วยทำให้บริษัทมุ่งหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ คุณเอเดรียน ลี ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Jit Sun Investments Pte จำกัดและทำงานในฐานะผู้บริหารของบริษัทอีกหลายแห่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น บริษัท Interlink Petroleum จำกัด บริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของมุมไบ กลุ่มบริษัท Select และบริษัท Loyz Energy จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน SGX Sesdaq

  นอกเหนือไปจากประสบการณ์การทำงานรวมถึงความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว คุณเอเดรียนยังได้สั่งสมประสบการณ์ทางด้านพลังงาน งานด้านบริการและตลาดการเงินอีกด้วย  อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเอกชนในธุรกิจต่างๆอีกหลายแห่งควบคู่กัน

  คุณเอเดรียน ลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินจากมหาวิทยาลัย Strathclyde เมืองกลาสโกลว์ ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ความสามารถจากการทำงานในหลายๆด้านจากองค์กรต่างๆทั้งในและนอกสิงคโปร์

 • คุณจอห์นสัน ตัน

  กรรมการ

  ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริหารของไรมอน แลนด์ คุณจอห์นสัน ตันมีส่วนช่วยอย่างมากในการกำหนดจริยธรรมองค์กรและวิสัยทัศน์ระยะยาว นอกจากนี้คุณตันยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการตัดสินใจเรื่องการบริหารงานสำคัญและการกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

  ปัจจุบันคุณตันดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท IB Partners Pte จำกัดและเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท Chen Hsong Holdings จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง นอกจากนี้คุณตันยังเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท Triyards Holdings จำกัดอีกด้วย

  คุณตันเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านวาณิชธนกิจทั้งในนิวยอร์ค ฮ่องกงและสิงคโปร์รวมถึงมีบทบาทสำคัญในสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น JP Morgan, UBS Warburg, Macquarie and BNP Paribas Capital (สิงคโปร์) Limited ซึ่งคุณตันเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการเงินในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

  นอกจากนี้คุณตันยังเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทและหน่วยงานของรัฐหลายแห่งทั่วภูมิภาคและเคยเป็นกรรมการอิสระของบริษัท Pacific Internet จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ คุณตันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) รวมถึงเคยได้รับเหรียญทอง Lim Tay Boh และรางวัลจาก NUS Economics Society Book

 • คุณนุช กัลยาวงศา

  กรรมการ

  คุณนุช กัลยาวงศาเป็นผู้ดูแลทีมทรัพยากรบุคคลและการเงินของบริษัท

  คุณนุชเข้าทำงานกับไรมอน แลนด์โดยมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในตำแหน่งที่ต้องใช้ภาวะผู้นำ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้คุณนุชได้ทำงานในตำแหน่งกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชีของกลุ่มบริษัท Thoresen

  คุณนุชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อบริษัทขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง ความเฉียบคมด้านภาวะผู้นำและประสบการณ์ที่กว้างขวางทำให้คุณนุชมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากกับบริษัท

 • คุณสถาพร อมรวรพักตร์

  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

  คุณสถาพร อมรวรพักตร์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านการเงินและการบัญชีรวมถึงการตรวจสอบภายใน

  คุณสถาพรเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท Univentures จำกัด (มหาชน) และบริษัท Mermaid Maritime จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขุดเจาะและบริการวิศวกรรมใต้ทะเลในอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมันนอกชายฝั่ง นอกจากนี้คุณสถาพรยังเคยทำงานกับบริษัท Thoresen Thai Agencies จำกัด (มหาชน) และ PriceWaterHouseCoopers ABAS จำกัดอีกด้วย

  คุณสถาพรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คุณโรแลนด์ ปัง

  กรรมการ

  คุณโรแลนด์ ปัง ทำงานที่บริษัท Thai Prosperity Advisory จำกัด (TPA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแห่งประเทศไทยและองค์กรทางเศรษฐกิจแห่งบรูไนตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2548 โดยที่คุณปังมีหน้าที่ในการจัดการกองทุนหุ้นนอกตลาดที่มีมูลค่าสูงกว่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้คุณปังยังเป็นสมาชิกคนสำคัญของคณะผู้บริหาร TPA ซึ่งให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุนแก่กองทุน ‘หุ้นนอกตลาด’ ทั้งสองกองทุนของประเทศไทย

  ก่อนหน้าที่จะมาทำงานกับ TPA คุณปังเคยทำงานที่ฝ่ายต่างประเทศของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของบรูไนโดยมีหน้าที่ในการค้นหาและวิเคราะห์การลงทุนของต่างช่าติที่จะมีขึ้นในประเทศบรูไนรวมถึงทำงานร่วมกับนักลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้คุณปังยังเคยทำงานกับธนาคารชั้นนำของประเทศบรูไนโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจและดูแลบัญชีให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรของธนาคาร

  คุณปังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics และปริญญาโทด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์

 • คุณกิตติ คชนันทน์

  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  คุณกิตติ คชนันทน์ได้เข้าทำงานกับบริษัทในปี 2547 ในฐานะกรรมการอิสระและสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คุณกิตติเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและมีประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านการเงินกับบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง อาทิ ธนาคารนครหลวง จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ Union Bank of Bangkok Plc.) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ Bankthai Plc.)

  คุณกิตติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย North Texas State และระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ดร. ศิริ การเจริญดี

  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ดร. ศิริ การเจริญดีเป็นกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โพสต์ พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการคณะกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ก่อนหน้านี้ ดร. ศิริ เคยเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการผู้อำนวยการของธนาคารทหารไทย

  ดร. ศิริสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐมิติและการวิจัยดำเนินงาน จากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์สาขาสถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเงินจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (AMP Degree) จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา